NYEREMÉNYJÁTÉK szabályzat 2020.12.08.

 


 

1. A Get Work Trend Kft. facebook oldal nyereményjátékot hirdet „NYEREMÉNYJÁTÉK” címen.

2. A játék időtartama

A nyereményjáték 2020. december 08. 10:00 órától december 16. 12:00 óráig tart.

3. Játék menete

A játékosnak a Get Work Trend Kft. facebook oldalán megjelent „NYEREMÉNYJÁTÉK ” nevű posztban feltett kérdésre helyesen kell válaszolniuk.
 

4. Nyeremények

Öt nyertest sorsolunk ki a helyes megfejtők között, akik fejenként két pár érintőkijelző-barát kesztyűt nyernek meg.

5. A sorsolás időpontja

2020. december 16. 12:00 óra.
 

A nyertes nevét a Szervező közzéteszi a Get Work Trend Kft. facebook oldalán a poszt alatti kommentben. A sorsolás helye: 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 31.
 

6. A sorsolás menete

A sorsolás napján véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kiválaszt 3 nyertest. A nyerteseket a Szervező kommentben értesíti, amelyben megkéri őket, hogy Facebook üzeneten keresztül vegye fel a kapcsolatot az oldallal. A nyerteseknek a nyeremény elfogadásáról 2 napon belül üzeneten keresztül vissza kell jelezniük.
 

A nyertesek által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a szervező felelősséget nem vállal.
 

7. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban az a játékos vehet részt, aki:
 

• 16. életévét betöltött, cselekvőképes, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár;

• a jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja és maradéktalanul betartja;

• a Get Work Trend Kft. Facebook oldalán „NYEREMÉNYJÁTÉK” címen megjelenített posztban feltett kérdésre helyesen válaszol a megjelölt határidőn belül

• a forduló teljes ideje alatt, illetve a nyereményről szóló értesítésig élő Facebook regisztrációval rendelkezik

A nyereményjátékban való részvétel a jelen részvételi szabályzat teljes körű elfogadásának minősül. A nyereményjáték független a Facebook-tól: az nem támogatja, és nem vesz részt benne. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes.
 

8. Adózás és költségek
 

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény járulékos költségeit a Szervező viseli. A nyeremény kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének a helyszínére történő utazás költségei) a játékost terhelik.
 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, és a bíróság a nyereményjátékban részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére a törvényes gondnoka hozzájárulásával jogosult.
 

9. Kik nem vehetnek részt a játékban?
 

A játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatot ellátó vállalkozói vagy megbízottai és ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a getwork@getwork.hu e-mail címen vagy a Get Work Trend Kft. Facebook oldalán üzenetben kérhető tájékoztatás.
 

Budapest, 2020. december 08.


 

Általános rendelkezések

Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a „NYEREMÉNYJÁTÉK” poszt alatt megjelenő hozzászólásokkal, ezért nem fogad el semmilyen reklamációt azokkal kapcsolatban. 5 pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek kisorsolásuk sorrendjének megfelelően léphetnek a nyeremény feltételek bármelyikének hiányában érvénytelenül pályázónak minősülő vagy lemondó, nyertesként kisorsolt játékos helyébe. Amennyiben a posztban jelzett határidőig nem érkeznek helyes megfejtések, illetve nincs olyan játékos, aki minden részvételi feltételnek megfelel, akkor a Szervező fenntartja a jogot, hogy az ne sorsoljon nyertest.

Amennyiben a játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a „NYEREMÉNYJÁTÉK” poszthoz kommentelve egyidejűleg elismeri, hogy a jelen játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a játékos a részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

A részvételi feltételeket tartalmazó játékszabályzatot a Szervező a https://www.facebook.com/getworktrend/ címen teszi közzé. A Szervező biztosítja a játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét a játék teljes időtartama alatt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi és játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat esetleges módosításait, illetve az alkalmazás esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően, rendszeresen tájékozódjanak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. A kiírásban (posztban) Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyereményt a Szervező biztosítja, illetve a nyeremény utáni adó és járulék terheket Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertest terhelik. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságra vonatkozó kötelezettségeit kizárja. A nyeremény készpénzre vagy más egyéb-, készpénz helyettesítő fizetőeszközre, kuponra nem váltható. A nyeremény sem egészében, sem részeiben nem átruházható, arra kizárólag a kisorsolt nyertes jogosult.

A nyeremény átvételének feltételei: A nyeremény átvételével kapcsolatosan a nyertesnek privát üzeneten keresztül adunk tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével Szervező e-mailben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertestől nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át. Amennyiben a nyertes a nyereményét az utolsó értesítéstől számított 30 napon belül bármely okból nem veszik át, úgy a Szervező jogosult a nyereményt a soron következő pótnyertes részére átadni. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén a Szervező a nevüket, a nyerés tényét, illetve a nyereményt a nyertes nevének feltüntetésével Facebook posztjaiban kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzé tegye. Nyertes a Szervező kérésére ezt aláírással megerősített nyilatkozatban is elismerik. A Játék során előforduló téves adatszolgáltatásért, hiányosságokért sem a Szervező, sem a promócióban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Játék során előforduló szállítással kapcsolatos problémákért, hiányosságokért sem a Szervező, sem a promócióban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak.

Adatvédelem
 

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatok kezelését a Szervező végzi. Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát a Szervező a nyeremény átadását megelőzően - személyazonosító igazolvány alapján- leellenőrizze. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosoknak a kiértesítő üzenetben történő megküldésével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyerteseit megállapítsa és értesítse. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a getwork@getwork.hu e-mail címen. Ezen kívül a résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is.

A Get Work Trend Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-112328/2017. Az adatkezelési szabályzat az www.getwork.hu oldalon megtalálható. A Játékosok a játékban való részvétellel minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Egyéb rendelkezések
 

A Get Work Trend Kft. Facebook oldalán indított promóciók függetlenek a Facebook-tól, a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Játék használata során a Játékos internet szolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse, különösen visszaélések gyanúja esetén.